Adatkezelési tájékoztató

FELHASZNÁLÁSI ÉS ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

Adatkezelési tájékoztató

A magánélet védelme fontos a 360 marketing számára és komolyan vesszük a személyes adatok biztonságára vonatkozó felelősségünket. Ha bármilyen kérdésed van adataid kezelésével kapcsolatban, amelyre a jelen tájékoztató nem tartalmaz megfelelő választ, kérjük, a pengemedia@gmail.com címre írd meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdésed.

A Penge Média Kft. (1139 Budapest, Teve utca 1/D/2. 6. emelet 61. ajtó, Adószám: 26522713-2-41) a továbbiakban Penge Média Kft./Szolgáltató/Adatkezelő/Cég) mint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 3. § 9. pontja szerinti adatkezelő, magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységeddel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A 360-lead.hu címen elérhető Penge Média KFT weboldala (a továbbiakban Penge Média weboldal) adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https://360-lead.hu/adatkezelesi-tajekoztato címen. A szolgáltatóként fenntartjuk a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztassuk. Az esetleges változásokról a megfelelő időben értesítjük a közönséget.

Szolgáltatóként elkötelezettek vagyunk a felhasználóink és partnereink személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartjuk ügyfeleink információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban megismerheted az adatkezelésünk elveit, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magunkkal, mint adatkezelővel szemben megfogalmaztunk, és betartunk.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.);
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: „GDPR”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Sztv.”);
 • az Adatkezelő belső szabályzatai, szerződései és nyomtatványai.

Definíciók

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.  Továbbá az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

Titoktartás

Természetes személyek adatai vonatkozásában a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok is alkalmazandók. A személyes adatok védelmére vonatkozó kötelezettségek mellett titoktartási kötelezettség vonatkozik időbeli korlátozás nélkül az Adatkezelő – tehát cégünk – képviselőjére, vezető beosztású munkavállalóira, minden alkalmazottjára, valamint mindazokra, akik az érintettekkel kapcsolatos információkhoz a cégünkkel kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájuthatnak.

Az Adatkezelő titoktartása vonatkozásában megfelelően irányadóak az alábbiak:

 • A Ptk. személyhez fűződő jogokkal és azok védelmével kapcsolatos valamennyi rendelkezését, ideértve különösen a levéltitokkal, magántitokkal és üzleti titokkal kapcsolatos szabályok;
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény („Btk.”) titokvédelemmel kapcsolatos valamennyi rendelkezése,
 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény („Art.”) titoktartással, titokvédelemmel kapcsolatos valamennyi rendelkezése, ideértve különösen az adótitokkal kapcsolatos 127.§ és egyéb §-i;
 • Az Info.tv. adatkezeléssel kapcsolatos rendelkezései;
 • A GDPR által előírt adatvédelmi rendelkezések,
 • Az Adatkezelő SZMSZ-ében, egyéb belső jogforrásában, valamint az adatfeldolgozásra irányuló szerződésben előírt, a titoktartásra vonatkozó rendelkezések.

Az Adatkezelő vezető tisztségviselője és alkalmazottja vonatkozásában a titoktartási kötelezettség nem áll fenn:

 • A hatáskörében eljáró Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal (a továbbiakban: NAIH),
 • A hagyatéki ügyben eljáró közjegyzővel, valamint a hatáskörében eljáró gyámhatósággal;
 • A csődeljárás, felszámolási eljárás, önkormányzatok adósságrendezési eljárása, bírósági végrehajtási eljárás, illetve végelszámolás ügyében eljáró vagyonfelügyelővel, felszámolóval, pénzügyi gondnokkal, végrehajtóval, illetve végelszámolóval;
 • A folyamatban lévő büntetőeljárás keretében eljáró, valamint a feljelentés kiegészítését folytató nyomozó hatósággal, valamint a hatáskörében eljáró ügyészséggel;
 • A büntető-, valamint polgári ügyben, továbbá csőd-, felszámolási eljárás keretében a bírósággal;
 • Külön törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos információgyűjtésre felhatalmazott szervvel;
 • Az adó-, vám- és társadalombiztosítási kötelezettség teljesítésének ellenőrzése, valamint az ilyen tartozást megállapító végrehajtható okirat végrehajtása érdekében folytatott eljárás keretében eljáró adóhatósággal, vámhatósággal

Kérjük, figyelmesen olvasd el a jelen tájékoztatót!

Felhívjuk figyelmed, hogy amennyiben nem saját személyes adataidat adod meg, úgy, mint adatközlő, kötelességed az érintett hozzájárulásának beszerzése – az ennek elmaradásából eredő károkért a szolgáltatóként semmilyen felelősséget nem vállalunk. Adatközlőként a jelen tájékoztató elfogadásával kifejezett kötelezettséget vállalsz arra, hogy mentesíted és megóvod a Penge Média Kft.-t minden harmadik személy(ek) személyes adatainak feltöltéséből származó igénnyel vagy perrel szemben. Az adatközlőként szavatolsz azért, hogy a harmadik természetes személy(ek)ről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezted.

Adatkezelés célja

A jelen Szabályzat célja a 2016/679/EU (GDPR) rendelet /továbbiakban rendelet/, illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. Évi CXII. törvény /továbbiakban Info tv./ előírásai alapján a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó belső szabályaink és intézkedéseink meghatározása, majd az Intézményünk tevékenysége során való alkalmazása. Így az Info tv. 9.§ (1) bekezdése értelmében az egyes adatkezelésekre vonatkozóan megállapítjuk azok célját, időtartamát, címzettjeit, érintett jogainak korlátozását és a kezelés egyéb korlátozását.

Adatkezelés hatálya

A Szabályzatunk hatálya az általunk kezelt természetes személyek személyes adataira terjed ki.  Természetes személynek kell tekintenünk ezen Szabályzat alapján az egyéni vállalkozókat, az őstermelő kisvállalkozókat, egyéni cégeket is. A Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan személyes adatkezelésekre, amely a jogi személyekre vonatkozik, így a jogi személy nevére, elérhetőségére, formájára.

Tárgyi hatály

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed Adatkezelőként valamennyi tevékenységünkre, amely:

 • A velünk, azaz az Adatkezelővel jogviszonyban álló természetes személyek jelen Szabályzatban meghatározott adatait tartalmazza;
 • Azon természetes személyek adatait érinti, akik cégünkkel, mint Adatkezelővel korábban jogviszonyban álltak;
 • Azon természetes személyek adatait érinti, akik Adatkezelőként velünk, a jövőben leendő, vagy egyéb szerződéses jogviszony alapján kívánnak kapcsolatba lépni;
 • Azon természetes személyek adatait érinti, akik a velünk kapcsolatban álló természetes személyekhez oly módon kapcsolódnak, hogy személyes adataik kezelése a szolgáltatásainkhoz szükséges (például meghatalmazott; értesítendő hozzátartozó, törvényes képviselő, gondnok, stb.);
 • Azon természetes személyek adatait érinti, akik az Adatkezelőként cégünkkel szerződéses kapcsolatban álló jogi személyek képviselői, kapcsolattartói.

Időbeli hatály

Jelen Szabályzat 2020.02.13. napjától visszavonásig, vagy az Adatkezelő, tehát általunk történő módosításig hatályos.

Személyi hatály

Jelen Szabályzat hatálya kiterjed:

 • Cégünkre, mint az Adatkezelőre;
 • Azon személyekre, akik adatait a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák;
 • Azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti;
 • A cégünk valamennyi szervezeti egységére, valamennyi alkalmazottjára és vezető tisztségviselőire, akik az Adatkezelőn belül adatkezelést végeznek, vagy munkakörük azzal összefüggésbe hozható.

Adatkezelőként valamennyi vezető tisztségviselőnk és főállású vagy részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállalóink illetve egyéb jogviszonyban álló személyek a Szabályzatban meghatározottak szerint felelősséggel tartoznak az előírt adat- és információvédelmi szabályok betartásáért és betartatásáért.

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogcímei

Adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése jogcímén

A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.
Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ez esetben közöljük, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:

 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
 • az adatkezelés időtartamáról, illetve
 • arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

A tájékoztatás kiterjed az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
A fentiek teljesülése érdekében Adatkezelőként a kötelező adatkezelésről szóló, előző bekezdésben részletezett, közérthető, világos tájékoztatást legkésőbb az adatkezelés megkezdésekor (ellátotti jogviszony keletkezését megelőző kérelem benyújtásakor, illetve a munkaviszony, egyéb szerződéses jogviszony keletkezésekor) utólag igazolható módon megtesszük.

Adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén

A szerződés teljesítése jogcímén valamennyi olyan személyes adat kezelésére sor kerül, amely az adott jogviszony elemeinek teljesítéséhez szükséges, azonban az adott adatok kezelését nem írja elő kifejezetten jogszabály.
Az adatkezelés elmaradása ilyen módon a szerződés teljesítésének ellehetetlenülését vonhatja maga után.

Adatkezelés az Adatkezelő jogos érdeke jogcímén

Az Adatkezelőként az általunk nyújtott ellátás biztonságához, a gazdaságos működéshez, valamint az élet-, testi épség- és vagyon védelmének biztosításához fűződő jogos érdekünk jogcímén kezelhetünk olyan adatokat, amelyek kezelésére vonatkozóan nem kötelez, illetve nem hatalmazz fel bennünket jogszabály, azonban ilyen jogos érdekünk szükségszerűségét és arányosságát igazolni képesek vagyunk.

Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez adatkérő lapon kell kérni. Hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett az Adatkezelő internetes honlapjának megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, valamint bármely egyéb olyan nyilatkozat vagy cselekedet is, amely az adott összefüggésben az érintett hozzájárulását személyes adatainak tervezett kezeléséhez egyértelműen jelzi.
A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
Adatkezelőként nem köthetjük szerződéses viszony létrejöttét, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, adatkezelőként a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, annak mértékéig és a jogszabály által előírt tartamban további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetjük.

Adatkezelői adatok

A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Cégünk, mint adatkezelő, illetve tevékenységi köreinkben az adatfeldolgozóink kötelesek gondoskodni az adataid biztonságáról, továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védenünk kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokkal biztosítanunk kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

A személyes adatok automatizált feldolgozása során adatkezelőként, és az adatfeldolgozóink az alábbi intézkedéseket biztosítjuk:

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és;
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.

Az adatkezelőként és az adatfeldolgozóinknak az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lennünk a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választanunk, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha ez aránytalan nehézséget jelente számunkra vagy adatfeldolgozóink számára.

A Penge Média Kft. és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltetőink a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodnak. Ezúton tájékoztatunk, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

A Penge Média számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei adatfeldolgozóinknál, adatparkjaikban találhatók meg.
A weboldalunkon található közösségi média ikonokra kattintással külső weboldalakra jutsz, amelyek használatakor az oldalak üzemeltetői személyes adataidat tárolják és továbbítják. Ennek részleteiről bővebben az Alkalmazott cookie-k fejezet Facebook, YouTube, Instagram alpontjában olvashatsz.

Adatfeldolgozók

Penge Média Kft.
1139 Budapest, Teve utca 1/D/2. 6. emelet 61. ajtó (székhely)
1089 Budapest, Bláthy Ottó utca 4-8. (telephely)
Email: hello@360-marketing.hu
Telefon: +3620 4044 280
Adószám: 26522713-2-41
Adatrögzítés, adatbázis kezelés, online kommunikáció

The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp
675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Email: privacy@mailchimp.com
Weboldal: https://mailchimp.com/legal/privacy/
Hírlevél, email küldés

Billingo.hu – Octonull Kft.
1133 Budapest, Árbóc utca 6. III. emelet
Email: hello@billingo.hu
Adószám: 25073364-2-41
Cégjegyzékszám:01-09-1981177, bejegyezte a Fővárosi Törvényszék cégbírósága
Számlázás, adatkezelés, számlázási adatok, szolgáltatói szerződés szerint
A számlázással kapcsolatos adataidat a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint legalább 8 évig kezeljük!

Kámán Veronika Ev
8900 Zalaegerszeg, Erkel Ferenc utca 31/a fs 2
Adószám: 69817407-1-40
Könyvelés

Sitepark.hu
Név: Strenner Árpád János E.V.
Cím: HU 8193 Sóly 1122hrsz
E-Mail: hello@sitepark.hu
Adószám: 69814875-1-33
EV. nyilvántartási szám: 53726722
A Weboldal működtetéséhez külső tárhelyszolgáltató

Dr. Kovács Tamás ügyvédi iroda
4600 Kisvárda, Krucsay Márton út 2. I/6.
E-Mail: jog@drkovacstamas.hu
Telefon: +3630 4688 601
Adószám: 51911678-1-35
Ügyvédi képviselet

 

Adatvédelmi szabályzat

Alapelvek a Penge Média Kft. adatkezelése során

Milyen adataidat kezeljük, milyen célból és hogyan jutunk hozzá az adatokhoz?

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének, és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Oldalunkon a személyes adatok felvétele és kezelése mindenkor az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Az érintett a személyes adatainak megadásával egyidejűleg kifejezetten kijelenti, hogy jelen adatvédelmi tájékoztatót személyes adatainak megadását megelőzően elolvasta, megismerte, megértette és elfogadta, és hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez megadja.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatásrészeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Cégünknek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így az adatközlő, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A jelen tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele és az adatközlés megvalósulása esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekintjük. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatokat akkor továbbíthatjuk, valamint a különböző adatkezeléseket akkor kapcsolhatunk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adatot (beleértve a különleges adatot is) az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbíthatunk, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. A jelen tájékoztató elfogadásával az érintett kifejezetten hozzájárul az adatainak harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére történő továbbításához. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

A 360-lead.hu weboldal működtetéséhez, szolgáltatásaink fejlesztéséhez személyes adatokat gyűjtünk. Az adatgyűjtésről, az adatok felhasználásáról és az ehhez kapcsolódó jogaidról a következő bekezdésekben tájékozódhatsz. Az adatkezelési tájékoztatóban megtalálod az adatkezelések célját, jogalapját és az adatok forrását. Az adatokat minden esetben tőled kapjuk meg és a Mailchimp rendszer segítségével adatkezelőként veszünk részt az adatkezelési folyamatokban.

A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A személyes adatok kezelése a GDPR értelmében akkor jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak kezeléséhez,
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 • az adatkezelés az érintett létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges, illetve az adatkezelő jogos érdekén alapul,
 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges

Cégünk saját weboldalához kapcsolódó adatkezelése mindenkor önkéntes hozzájáruláson alapul. Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatjuk az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. Ezúton tájékoztatunk a fenti adatokról, az adatok megadásának módja szerint felosztva:

A honlap látogatóinak adatai

Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Visszahívás kérése

Az adatkezelés célja, hogy weboldalon a látogató személyes adatai megadásával visszahívást kért. A kezelt adatok körébe tartozik a látogatás időpontja, a látogató IP címe és a megtekintett oldal címe, az előzőleg látogatott oldal címe, a felhasználó böngészőjének típusa. Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 2 év.

Feliratkozás hírlevélre

A felhasználóink feliratkozhatnak az általános hírlevelünkre. Leiratkozni a levelek láblécében található módon vagy a pengemedia@gmail.com címre küldött e-mail útján lehet.
Az adatkezelés célja, hogy a feliratkozó felhasználók részére a Penge Média a weboldalhoz kapcsolódó hírleveleit kiküldje. A kezelt adatok köre kiterjed az e-mail cím, név, hírlevelek küldéséhez adott hozzájárulás. Az adatkezelés időtartama: a Felhasználó nyilatkozatának visszavonásáig.

A szolgáltatás ügyféllevelezései

Amennyiben kérdésed van, a Kapcsolat menüpontban található e-mail címen kapcsolatba léphetsz velünk. A Penge Média Kft. a beérkezett leveleket, a küldő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt az ügy elintézésétől számított öt év elteltével kitörli.

Egyéb adatkezelések

Az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Ilyen a rendezvényeinken személyesen feliratkozók adatkezelése is. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshet bennünket. A Penge Média Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A személyes adatok módosítására és törlésére a regisztrációs saját belépési oldaladon van lehetőséged, vagy a pengemedia@gmail.com email címen kérheted.

A Penge Média weboldal html kódja az Penge Média Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozást tartalmaz. E hivatkozás szolgáltatója az ő szerverére történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képes gyűjteni. Külső szerver segíti a honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését. A mérési adatok kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást nyújtani. (http://www.google.com/analytics/)

 

A Weboldal működtetése, elemzése

Ha a weboldalra látogatsz, az oldal különböző fajta sütiket (cookiek) helyez az eszközöd hardver merevlemezére melyek célja a látogatóink azonosítása, a látogatások elemzése és a weboldal biztonságának biztosítása. A sütik háromfélék lehetnek. Az oldal működéséhez nélkülözhetetlen sütik, statisztikához szükséges sütik és marketing célú sütik. A nélkülözhetetlen sütik alapvető funkciókért felelnek (például navigáció az oldalon) és az oldal biztonságát növelik. Ezen adatkezelés célja a weboldal használatának biztosítása. Az adatkezelés jogalapja jogos érdekünk.

A statisztikai sütik a weboldal elemzéséhez anonimizált és közvetett azonosításra alkalmas módon információkat gyűjtenek arról, hogyan használod az oldalt. Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy egyre jobb vásárlói élményt biztosítsunk számodra és fejlesszük a Weboldal használhatóságát. Az elemzéshez a Google szolgáltatását, Google Analytics eszközt használunk. A weboldal elemzésekor rögzítjük és tároljuk böngésződ típusát, IP címedet és a weboldal látogatásával kapcsolatos adatokat, például hogy milyen weboldalról érkeztél az oldalainkra, milyen oldalakat néztél meg, milyen gombokra kattintottál rá, mennyi időt töltöttél az egyes oldalakon. Az elemzéshez anonimizált IP funkciót használunk ezért az IP címed nem hozható kapcsolatba a rólad tárolt más adatokkal.
Az Analytics segítségével gyűjtött adatok a Google Egyesült Államokban található szerverein tárolódnak. A Google adott esetben átadhatja ezeket az információkat harmadik félnek is, ha ezt jogszabály írja elő.

A marketing célú sütik a közösségi média gombok használatát teszik lehetővé emellett célzott hirdetések megjelenítését is szolgálják más oldalakon. A közösségi média gombok használatával külső oldalakra jutsz, a sütik pedig rögzítik, hogy milyen videókat néztél meg, milyen bejegyzéseket kedveltél illetve hogy visszatérő látogató vagy-e. A célzott hirdetés úgy működik, hogy ha megnéztél egy aloldalt a weboldalon, akkor a süti ezt megjegyzi és továbbítja a Google részére.

Alkalmazott cookie-k

 

Facebook, YouTube, Instagram

Oldalainkon a Facebook, Instagram oldalunkra illetve a YouTube-ra mutató ikonokat találsz. Ha rákattintasz bármelyik ikonra, akkor olyan weboldalakra jutsz, ahol személyes adataidat tárolják, és az adatokat továbbítják EU-n kívüli országokba is. Ezeket az oldalakat csak regisztráció és bejelentkezés után használhatod és az itt zajló adatkezelésre nincs ráhatásunk.
Ha Facebook, Instagram és Youtube oldalainkkal bármilyen módon kapcsolatba kerülsz (ide tartozik az is, ha megnézed az oldalt) akkor az oldalak elemzik a látogatásod adatait.
Az egyes oldalak adatkezelési szabályairól bővebben itt olvashatsz:

Facebook és Instagram:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://help.instagram.com/519522125107875
YouTube:
https://about.youtube/

Továbbá tájékoztatunk, hogy a Weboldalunk és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez a Google Analytics, Google Remarketing, Ads Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használjuk. A hivatkozott programok szintén adatgyűjtő cookie-kat helyeznek el a látogatóink eszközén, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalunkra látogatók (Érintettek) engedélyezik részünkre a Google Analytics, Google Remarketing, Ads Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Ezzel együtt hozzájárulnak a viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatás igénybe vételéhez cégünk részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és az adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.
A Google Analytics, Google Remarketing, Ads Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

Google Analytics:

A Google Analytics programot elsősorban statisztikáink előállításához használjuk, többek között mérjük vele kampányaink eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és ezek a látogatók mennyi időt töltöttek el itt. A program felismeri a látogató IP címét, így tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalunkon és hova lépett be.

Google Remarketing:

A Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjtjük. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban azt biztosítja, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. A Google Remarketing programot vesszük igénybe online hirdetéseinkhez. A hirdetéseinket külső szolgáltatók – például a Google – is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelők és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google Adss konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy mérni tudjuk az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ez a cookie-k segítségével lehetséges, amelyek 30 napig léteznek, és nem gyűjtenek személyes adatokat.

Facebook Remarketing

Az Adatkezelők a Facebook remarketing pixelét használják a Facebook hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Yandex Analytics

A  programot elsősorban statisztikáink előállításához használjuk, többek között mérjük vele oldalunk eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és ezek a látogatók mennyi időt töltöttek el itt. A program felismeri a látogató IP címét, így tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalunkon és hova lépett be.

Hotjar

A programot elsősorban statisztikáink előállításához használjuk, többek között mérjük vele oldalunk eredményességét. A program használatával főként arról szerzünk információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalunkat, és ezek a látogatók mennyi időt töltöttek el itt. A program felismeri a látogató IP címét, így tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalunkon és hova lépett be.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie-k beállításait szeretnéd kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépedről megteheted a böngésződben Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök> Beállítások> Adatvédelem beállításai alatt állíthatóak be, milyen követési funkciókat engedélyezel/tiltasz le a számítógépeden.
Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt.
Ha le szeretnéd tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresd fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítsd a bővítményt böngésződhöz. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintsd meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

Hírlevél (direkt marketing emailek)

Ha szeretnél értesülni újdonságokról, kedvezményekről, termékeinkről és szolgáltatásainkról a weboldalon feliratkozhatsz hírlevelünkre. A hírlevélre való feliratkozás nem kötelező, az e-mailek alján található link segítségével pedig bármikor könnyen leiratkozhatsz. Az e-maileket a feliratkozástól számítva addig küldjük részedre, amíg leiratkozással nem kéred a küldés leállítását.
Az általad megadott személyes adatokhoz munkatársaink férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében, illetve jelen szabályzat értelmében a projekttel megbízott alvállalkozóinknak is továbbíthatjuk. A személyes adataidat más – a mellékletben fel nem sorolt – Adatkezelőknek, állami szerveknek csak kivételes esetben adjuk át.
Így például, amennyiben egy téged érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges a személyes adataidat tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi cégünket, és a nyomozáshoz a személyes adataidat tartalmazó iratok továbbítását kéri.
A Mailchimp rendszert a hírlevél küldéshez illetve az ezekkel kapcsolatos elemzések elkészítéséhez is használjuk. Rögzítjük például a hírlevél megnyitásának tényét, a hírlevélből történő átkattintást a weboldalra. A Mailchimp által tárolt összes adathoz a Penge Média Kft. közös adatkezelőként hozzáfér és az adatkezelési műveleteket az Adatkezelővel közösen határozzuk meg.

Az érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei

Milyen jogaid vannak a személyes adataiddal kapcsolatban?

Tájékoztatást kérhetsz az adatkezelésünk részleteiről. Tudni szeretnéd pontosan milyen adatokat mikor kinek, hogyan kezelünk? Keress minket a Kapcsolat menüpontban található elérhetőségen! Kérésedre tájékoztatást adunk az Téged érintő, általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adataid továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Adatkezelőként az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az általunk kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Többek között kérheted az adatkezelés megszüntetését. Ez például azt jelenti, hogy ha regisztrációdat törölni szeretnéd, akkor írj nekünk és törlünk a regisztrációs adatbázisunkból. Hírlevél feliratkozásodat a hírlevél alján található link segítségével vonhatod vissza, illetve üzenetben is kérheted a leiratkozást. Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogaidat részletesen a következő bekezdésekben olvashatod.

A hozzáférési jogok

Jogosultként hozzáférhetsz a személyes adataihoz.
Ha azt kéred, hogy az Adatkezelőként visszajelzést adjunk arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e a személyes adataidat, kötelesek vagyunk tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan:

 • milyen személyes adatokat;
 • milyen jogalapon;
 • milyen adatkezelési cél miatt;
 • milyen forrásból;
 • mennyi ideig kezeljük.

A jogod, hogy visszajelzést kapj arról, hogy az Adatkezelőként kezeljük-e (vagy sem) a személyes adataidat,

 • a Rád vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • nem terjed ki a nem Rád vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen Hozzád kapcsolható álnevesített adatokat.

Adatkezelőként kérésedre hozzáférést és másolatot biztosítunk a személyes adataidhoz. Ha további/ismételt másolatot kérsz a személyes adatairól, észszerű díjat számíthatunk fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek fedezésére, mely díj költségét Neked kell viselni.

A helyesbítéshez való jogok

Jogosult vagy a személyes adataid helyesbítésére.
E jogod

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • a Rád vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Rád vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen Hozzád kapcsolható álnevesített adatokat.

Adatkezelőként a kérésed alapján megfelelően javítjuk vagy kiegészítjük személyes adataid, és ezek helyesbítéséről tájékoztatjuk a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Azonban nem tájékoztatjuk a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Törléshez való jogok

Bizonyos feltételek esetén jogosult vagy a személyes adataid törlésére.
Adatkezelőként indokolatlan késedelem nélkül kötelesek vagyunk törölni a személyes adataidat, amennyiben kezeljük e személyes adatokat, és:

 • a személyes adataid törlését kéred, és nem szükségesek azon célokra, amelyek miatt kezeljük;
 • visszavonod a hozzájárulást, amin az adataid kezelése alapul, és nincs más jogalap az adataid további kezelésére;
 • ha az adatkezelés számunkra, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, de tiltakozol ellene, hogy kezeljük a személyes adataidat, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget a tiltakozásoddal szemben;
 • a személyes adataid törlését kéred, és az ilyen adatok általunk történő kezelése nem jogellenes; vagy a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében; vagy az adataidat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

A személyes adatokat a fentieken kívül is töröljük, amennyiben

 • kezelése jogellenes;
 • hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
 • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha

 • az érintett ezt kéri; vagy
 • a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A személyes adatainak törléséről tájékoztatjuk a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), azonban nem tájékoztatjuk a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó jogok

Kérheted a személyes adataid kezelésének korlátozását. A jogod a személyes adataid kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • a Rád vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Rád vonatkozó személyes adatokra; és
 • magában foglalja az egyértelműen hozzád kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelőként korlátozzuk a személyes adataid kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrizzük az ilyen adatok pontosságát, ha a személyes adataid kezelésének korlátozását kéred és vitatod az ilyen adatok pontosságát. Korlátozzuk a személyes adataid kezelését, ha olyan adatok kezelésének korlátozását kéred, amelyek kezelése jogellenes, és ellenzed az ilyen adatok törlését.
Emellett korlátozzuk a személyes adataid kezelését, ha

 • a személyes adataid kezelésének korlátozását kéred; és
 • már nincs szükségünk ezekre az adatokra az adat kezelése céljából; és
 • ha az adataidat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényled;
 • tiltakozol az olyan személyes adataid kezelése ellen, amik szükségesek a jogos érdekeink céljából; és
 • annak visszaigazolására vársz, hogy a személyes adataidnak az általunk történő kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az tiltakozásoddal szemben.

A személyes adataid kezelésének korlátozásáról tájékoztatjuk a személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). Azonban nem tájékoztatjuk a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha ez lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha korlátozzuk a személyes adataid kezelését, akkor

 • tárolhatod az ilyen személyes adatokat;
 • a hozzájárulásod alapján kezelheted az ilyen személyes adatokat;
 • kezelheted a személyes adatokat jogi igényed előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogaid megvédéséhez.

Adathordozhatósághoz való jogok

Jogosult vagy arra, hogy a Rád vonatkozó, általad egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adataidat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapd. Továbbá jogosult vagy arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsd anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátottad, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adathordozhatósághoz való jogod

 • nem terjed ki az anonim adatokra;
 • a Rád vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
 • nem terjed ki a nem Rád vonatkozó személyes adatokra; és
 • nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmek benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, kötelesek vagyunk közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet hozzánk még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a költségtérítés mértéke 20.000 Ft/oldal. A már megfizetett költségtérítést visszafizetjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.
A tájékoztatás megtagadása esetén írásban közöljük az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén tájékoztatjuk az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről. Az elutasított kérelmekről a Hatóságot évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesítjük.

Ha a személyes adatok a valóságnak nem felelnek meg, viszont a valóságnak megfelelő személyes adatok a rendelkezésünkre állnak, a személyes adatokat helyesbítjük. Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesítenünk kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Tiltakozhatsz személyes adataid kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag ránk, mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatátvevő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • törvényben meghatározott egyéb esetben.

A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, megalapozottságának kérdésében döntést hozunk, és a döntésről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk. Ha az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük, és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a határidőt elmulasztjuk, az érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Hol tehetsz panaszt?

Ha úgy gondolod, hogy az adataidat nem megfelelően kezeltük, kérjük, vedd fel velünk a kapcsolatot! Fontos számunkra, hogy megoldást találjunk a problémára. Adatvédelmi kérdésekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhatsz, adatok kezelésével kapcsolatos vizsgálat bejelentéssel ingyenesen kezdeményezhető. Elérhetőségeik:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36-1-391-1400
Telefax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
weboldal: https://www.naih.hu/

Az érintettként jogaid megsértése esetén bírósághoz is fordulhatsz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, adatkezelőként mi vagyunk kötelesek bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi. A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Ha bármilyen egyéb kérdésed van, amelyre nem kaptál választ az Adatvédelmi Szabályzatunkból, akkor szívesen állunk rendelkezésedre a pengemedia@gmail.com e-mail címen!

A Személyes Adatkezelési Tájékoztatóban (https://360-lead.hu/adatkezelesi-tajekoztato) foglalt feltételeket elolvastam, megértettem és elfogadom, megjelölt személyes adataim kezeléséhez kifejezetten hozzájárulok.

Budapest, 2022.08.01.